Zásady ochrany osobních údajů

Stanislav Tichý, jako fyzická osoba - podnikatel, IČ 49556240, se sídlem 783 16 Bělkovice-Lašťany 678, jako provozovatel tohoto webu a správce osobních údajů, tímto informuje o zásadách zpracování osobních údajů a ochrany soukromí ne webu www.cenamojinemovitosti.cz.

Dále v textu se dozvíte zejména:

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@cenamojinemovitosti.cz

Rozsah zpracování osobních údajů

Nezpracováváme o uživatelích zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Naše webové stránky nejsou určeny pro uživatele mladší 18 let, osobní údaje osob mladších 18 let nezpracováváme.

Účel zpracování

Zákonnost zpracování podle Čl. 6  GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě:

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Podrobný popis Vašich práv

Právo na přístup 

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud:

Právo na omezení zpracování 

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo odvolat souhlas

Vámi udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

Uplatnění Vašich práv

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@cenmojinemovitosti.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1.4.2021.